حقوق 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های حقوق ، رشته حقوق دانشگاه یکی از رشته های رقابتی و پرطرفدار در بین رشته های علوم انسانی است و قبول شدن در آن مانند قبول شدن دانشجویان تجربی در رشته پزشکی است و دانش آموزان برای قبولی در این رشته باید تلاش بسیار زیادی کنند البته پس از عبور از مراحل دانشگاهی و واحدهای تحصیلی دانشگاهی دانشجویان این رشته بازار کار بسیار مناسبی خواهند دا...

خرید کتاب های حقوق ، رشته حقوق دانشگاه یکی از رشته های رقابتی و پرطرفدار در بین رشته های علوم انسانی است و قبول شدن در آن مانند قبول شدن دانشجویان تجربی در رشته پزشکی است و دانش آموزان برای قبولی در این رشته باید تلاش بسیار زیادی کنند البته پس از عبور از مراحل دانشگاهی و واحدهای تحصیلی دانشگاهی دانشجویان این رشته بازار کار بسیار مناسبی خواهند داشت.

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تامین می‌کند.[۱] حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا معمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.

بیشتر