مدیریت 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

فروش کتاب های مدیریت، خرید کتاب های مدیریت در فروشگاه کتاب آروین، ما سعی خواهیم کرد تا جدیدترین کتاب های دانشگاهی مدیریت و مدیریت عمومی مربوط به رشته های مختلف را در جهت فروش در فروشگاه قرار دهیم. 

شاید شنیده باشید یا خوانده باشید و یا باور داشته باشید که میگویند؛ مدیریت هم علم است و هم هنر. یعنی هم آگاهی و هم تجربه. هم اکتسابی و هم ذاتی. هم توا...

فروش کتاب های مدیریت، خرید کتاب های مدیریت در فروشگاه کتاب آروین، ما سعی خواهیم کرد تا جدیدترین کتاب های دانشگاهی مدیریت و مدیریت عمومی مربوط به رشته های مختلف را در جهت فروش در فروشگاه قرار دهیم. 

شاید شنیده باشید یا خوانده باشید و یا باور داشته باشید که میگویند؛ مدیریت هم علم است و هم هنر. یعنی هم آگاهی و هم تجربه. هم اکتسابی و هم ذاتی. هم توانائی و هم عشق. 

تعریف مدیریت علم و هنر برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل و نهایتاً ایجاد هماهنگی برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده سازمان

بیشتر