شهرسازی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

منظور از شهرسازی، دخالت در شهر از طریق تفکر، برنامه ریزی، طراحی و ساخت و ساز معابر، بنا و تنظیم فضاها به منظور بهینه سازی کیفیت زندگی ساکنان آن شهر به حساب می آید. مواردی که در حالت عادی در شهرسازی انجام می پذیرد شامل: طراحی، تقویت و تنظیم فضاها به منظور ایجاد توسعه‌ با رعایت توازن است. شهرسازی از طریق ابزار و روش‌های خود تلاش می کند تا با طراحی...

منظور از شهرسازی، دخالت در شهر از طریق تفکر، برنامه ریزی، طراحی و ساخت و ساز معابر، بنا و تنظیم فضاها به منظور بهینه سازی کیفیت زندگی ساکنان آن شهر به حساب می آید. مواردی که در حالت عادی در شهرسازی انجام می پذیرد شامل: طراحی، تقویت و تنظیم فضاها به منظور ایجاد توسعه‌ با رعایت توازن است. شهرسازی از طریق ابزار و روش‌های خود تلاش می کند تا با طراحی و تفکر به شبکه معابر، کاربری اراضی، تراکم (نفر در واحد سطح)، محدوده‌ها و حریم‌ها نظم بدهد.


واژه شهرسازی به عنوان یک علم و رشته اولین بار در ۱۹۱۰ و به دنبال مشکلات ناشی از انقلاب صنعتی مطرح شده و به وجود آمد.

در رشته شهرسازی حداقل شش محور اصلی تعریف می شود که در برنامه ریزی و طراحی شهر سرنوشت ساز است. که شامل:

  • برنامه ریزی شهری
  • برنامه ریزی حمل و نقل
  • برنامه ریزی منطقه ای
  • برنامه ریزی شبکه های زیرساختی
  • برنامه ریزی محیط زیست
  • طراحی شهری
بیشتر