بخرید و 6,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع نرم افزار طراحي مهندسي CATIA R23 (جلد اول)

( محمدرضا عليپور حقيقی )

كاملترين مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA R23 (جلد اول)
نوشته: محمدرضا عل يپور حقيقی

ويراسته: علي كلانتری(جلد اول)

نگارنده دانش

300,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
محمدرضا عل يپور حقيقی - علي كلانتري
نرم افزار مهندسی مکانیک
پنجم
1393
500
512

كاملترين مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA R23 (جلد اول)
نوشته: محمدرضا عل يپور حقيقی

ويراسته: علي كلانتری

سرفصل ها

فصل صفر – آشنايی با محيط نر م افزار CATIA

فصل اول – تعريف محيط Sketcher

فصل دوم – معرفي محيط Part Design

فصل سوم – معرفي محيط  Assembly Design

فصل چهارم-Drafting