بخرید و 2,700 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مبانی برنامه ریزی شهری

( اسماعیل شیعه )

 مبانی برنامه ریزی شهری              

نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه                         

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

135,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر اسماعیل شیعه
شهرسازی
سی و چهارم
1392
1000
وزیری
225
شومیز

 مبانی برنامه ریزی شهری              

نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه                         

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران

سرفصل ها:

فصل1:  مفهوم شهر و شهرسازی

فصل2: تحولات شهرنشینی

فصل3: تحولات شهرسازی

فصل4: برنامه ریزی وانواع آن

فصل5: روش مطالعه وضع موجود

فصل6: ارائه برنامه ها وراه حلها

فصل7: برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری

فصل8: ضوابط گسترش زمین وتاسیسات زیربنایی

فصل9: تاثیرعوامل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرحهاوبرنامه ها

فصل10: نواحی مسکونی