بخرید و 2,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

عناصر معماری، از صورت تا مکان

( پی یر فن مایس -فرزین فردانش )

عناصر معماری، از صورت تا مکان

نویسنده: پی یر فن مایس  

مترجم : فرزین فردانش

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی  

 دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی
پی یر فن مایس
فرزین فردانش
معماری
سوم
1390
خشتی
221

عناصر معماری، از صورت تا مکان

نویسنده: پی یر فن مایس  

مترجم : فرزین فردانش

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی  

سرفصل ها

فصل1:باز شوها پدیده ادراک

فصل2:نظم و بی نظمی

فصل3:، اندازه و تعادل

فصل4:بافت و شی

فصل5:فضا

فصل6:مکان

فصل7:شکل

فصل8:ماهیت موادو مصالح