مهندسی فن آوری سيستم های راديو شناسه RFID

95,000 ریال

ناصر مديری

مهندسي فن آوری سيستم های راديو شناسه RFID

نويسنده: ناصر مديری-محمد شيرافكن

انتشارات: مهرگان قلم 

این کتاب موجود نیست

انتشارات

مهندسی فن آوری سيستم های راديو شناسه RFID

نويسنده: ناصر مديری-محمد شيرافكن

انتشارات: مهرگان قلم

فهرست مطالب:

فصل 1- راديو شناسه

فصل 2- سيستم های سنتی

فصل 3- كدينگ

فصل 4- مهندسی مجدد و مهندسی معكوس

فصل 5- اهميت راديو شناسه ها در سيستم های  ERP

فصل 6- اهميت شبكه در راديو شناسه

فصل 7- استاندارد هاي راديو شناسه

فصل 8- آينده راديو شناسه

فصل 9- ريسك های پياده سازی سيستم های راديو شناسه

فصل 10 - برنامه های كاربردی راديو شناسه

مهرگان قلم
محمد شيرافكن، ناصر مديري
مهندسی کامپیوتر و IT
3-5-90741-964-978
وزیری
372
شومیز
1000

کتاب مشابه