شبکه های SAN در Data Center

50,000 ریال

9786006481111

شبکه های SAN در Data Center

نویسنده: امیر اصغری-افشین سوزنی

انتشارات نیاز دانش

این کتاب موجود نیست

انتشارات

شبکه های SAN در Data Center

نویسنده: امیر اصغری-افشین سوزنی

انتشارات نیاز دانش

سرفصل ها:

فصل 1:معرفی تجهیزات ذخیره سازي

فصل2:نیازمنديهاي طراحی یکمرکز ذخیرهسازي داده

فصل3:آشنایی با شبکۀ SAN 

فصل4:همبنديهاي شبکۀ SAN

فصل5:پیادهسازي شبکۀ SAN

فصل6:کانال فیبر

فصل7:مدیریت در شبکۀ SAN

فصل8:شبکه SAN از منظر نیازمنديهاي نرمافزاري

فصل9:مدیریت، پشتیبانی و ترمیم شبکۀ SAN

فصل10:ابزار و همبنديهاي پشتیبانی شبکۀ SAN

فصل11:نمونههاي کاربردي از شبکۀ SAN

فصل12:تولیدات سخت افزاري HP براي شبکه هاي SAN

فصل13:تحملپذیري اشکال در یکمرکز داده

فصل14:امنیت در شبکه هاي SAN

نیاز دانش
امیر اصغري – افشین سوزنی
مهندسی کامپیوتر و IT
1-11-6481-600-978
وزیری
136
شومیز
1000

کتاب مشابه