مدل سازی و شیبه سازی دینامیک اجسام پرنده

390,000 ریال

9789644634345

مدل سازی و شبيه سازی ديناميك اجسام پرنده

نويسنده: تسيپفل-پترها

مترجم: رضا اسماعيل زاده‌-محمد علی الهيان

انتشارات: دانشگاه صنعتی اميركبير

انتشارات

39000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

مدل سازی و شبيه سازی ديناميك اجسام پرنده

نويسنده: تسيپفل-پترها

مترجم: رضا اسماعيل زاده‌-محمد علی الهيان

انتشارات: دانشگاه صنعتی اميركبير

توضیحاتی درباره این کتاب:
ا گرچه بحث مدل سازي و شبیه سازي دینامیک اجسام پرنده با ظهور رایانه هاي قدرتمند پا به عرصه
علوم هوافضا گذاشت ولیکن این حضور دیرهنگام آنچنان شتابی به خود گرفت که امروزه بحث مذکور
یکی از ارکان دانش هوافضا محسوب م یگردد.
این موضوع در کشور ما از اواخر دهه شصت شمسی مطرح گردید که بدون شک متاثر نیازي بود که
در جنگ تحمیلی احساس شد. هم اکنون این حرکت در کشورمان به گونه اي فراگیر و تثبیت شده است
که نوشتن شبیه سازي شش درجه آزادي به عنوان تکالیف دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی
هوافضا منظور می گردد. با وجود چنین پیشرفت هایی، یکی از مشکلاتی که همواره در مطالعه یا آموزش
مدل سازي و شبی هسازي دینامیک اجسام پرنده علاقمندان این حوزه را با چالش روبرو م یکند، نبود مرجع
مناسب آمورشی است. ماهیت راهبردي این موضوع باعث شده است نسبت به سایر حوزه هاي مهندسی
هوافضا مقالات کمتري نیز در مجلات علمی منتشر شوند. از این رو آموزش شبی هسازي همواره متکی به
تجربه افراد بوده است. این روند تا چاپ اولین ویرایش کتاب حاضر ادامه یافت که با ورود آن امروزه
بسیاري از اساتید و محققین، آن را ب هعنوان مرجعی مناسب انتخاب نموده اند.
کتاب حاضر بهترین کتابی است که تاکنون در این زمینه منتشر شده به طوري که امروزه در اغلب
دانشگاه هاي معتبر جهان به عنوان مرجع درس شبیه سازي مورد استفاده بوده و بسیاري از مهندسین در
کارهاي روزمره خود به آن رجوع می نمایند. در ویرایش دوم این کتاب به جز اصلاحات جزئی معادلات،
تنها پیوست ج دچار تغییر شده و به علاوه پیوست جدید نیز به آن افزوده شده است.

855 گرم
1000
650
شومیز
وزیری
1396
دوم
9789644634345
هوا فضا
رضا اسماعيل زاده‌، محمد علی الهيان
تسيپفل، پترها
دانشگاه صنعتی اميركبير

کتاب مشابه