مبانی روش المان مجزا در مهندسی سنگ-نظریه ها و کاربردها-ویرایش اول

460,000 ریال

9786008257288

مبانی روش المان مجزا در مهندسی سنگ-نظریه ها و کاربردها-ویرایش اول

نویسندگان: لانرو جینگ-اوه استفانسون

مترجمان: علیرضا باغبانان-سجاد نامداری-علیرضا اعتدالی

انتشارات: دانشگاه صنعتی اصفهان

انتشارات

46000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

مبانی روش المان مجزا در مهندسی سنگ-نظریه ها و کاربردها-ویرایش اول

نویسندگان: لانرو جینگ-اوه استفانسون

مترجمان: علیرضا باغبانان-سجاد نامداری-علیرضا اعتدالی

انتشارات: دانشگاه صنعتی اصفهان

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: معادله هاي حاكم بر حركت ، تغيير شكل و انتقال حرارت سيستم هاي بلوكي

فصل سوم: مباني مدل هاي ساختاري شكستگي هاي سنگ و توده سنگ ها

فصل چهارم: جريان سيال و رفتار توآمان هيدرو - مكانيكي شبكه شكستگي هاي سنگ

فصل پنجم: مباني توصيف سيستم هاي شكستگي - نگاشت صحرائي و ...

فصل ششم: مباني تركيبي توپولوژي براي نمايش سيستم بلوكی

فصل هفتم: روش هاي عددي براي ساختن سيستم های بلوكی

فصل هشتم: روش المان گسسته صريح براي سيستم های بلوكی - روش المان مجزا

فصل نهم: روش المان مجزای ضمنی برای سيستم های بلوكی - تحليل ...

فصل دهم: روش شبكه شكستگی گسسته

فصل یازدهم: روش های المان گسسته برای مواد دانه ای

فصل دوازدهم: مطالعه هاي موردي كاربردهاي روش المان محدود در

1000
724
شومیز
وزیری
1393
اول
9786008257288
معدن و زمین شناسی
علیرضا باغبانان-سجاد نامداری-علیرضا اعتدالی
لانرو جینگ-اوه استفانسون
دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب مشابه