طراحی گشودگی های نما

20,000 ریال

9789642665631

طراحی گشودگی های نما (پنجره ها )
نویسنده: رولند کریپنر
مترجم: ژاله طالبی
انتشارات:کاوش پرداز

این کتاب موجود نیست

انتشارات

طراحی گشودگی های نما (پنجره ها )
نویسنده: رولند کریپنر
مترجم: ژاله طالبی
انتشارات:کاوش پرداز
سرفصل ها:

فصل اول: قابلیت عملکردی گشودگی

فصل دوم:  اجزای گشودگی

فصل سوم: اجزای پنجره

فصل چهارم: سوار کردن عناصر ساختاری

95
1388
معماری
کاوش پرداز- ویستا

کتاب مشابه